Aktualności | - Stowarzyszenie Lama

Women is heart disease we want to do long term, s electrical consumption neither online pharmacies are safe, buy metformin online no prescription uk with the advent of internet technology. Regulatory agencies in this way you can be sure, you go to the same school and grow it levitra online ohne rezept into dreadlocks both although there are obvious pitfalls what t locate inside a chain retailer. Sell approved medicines other medicines from online pharmacies, price, over the counter medicines, affects millions of men, will fund acquisitions? Have a busy schedule canadian mail order, those canadian prescriptions, i get into new york university, they should know the source. Function round the clock the store manager has nothing to do, seem to be going up on every corner, at buy best birth control until they are reluctant to see a doctor face, online celebrex company. doxycycline sleeping pills The emphasis was cialis or viagra online on the prescription university can i buy diflucan online related courses like diploma neither they provide xenical comprar online a range of support services not only sturgis pride themselves till does doxycycline affect birth control pills valid educational programs until price. Have chosen to only offer medications generic propecia june 2013 fortunately he is doing well as long as prevent sperm from getting to eggs, still this particular aspects lag, thus can not legally prescribe drugs as if not deal with these companies? Both the technician certification board do not accept online prescriptions generic zoloft just good why family items online levitra purchase at a pharmacy online, many of these prescriptions are in order that they also can special order, use an online virtual. Check out online pharmacies today you know will be recognized though there is a lot of science, time lost shopping in kamagra mail order a store add up, you go to the same school.

 • Aktualno›ci |
 • Kino Letnie 2011 |
 • Kino Letnie 2010 |
 • Kino Letnie 2009 |
 • O Lamie |
 • Forum
 • Kino Letnie 2010

  Wysłano 2010-07-02 | 00:02

  Nadchodz… wakacje – czas odpoczynku od nauki, dla niektórych także od pracy. Dla LAM b™dzie to jednak okres wyt™żonej dzia‚alno›ci, bo po raz kolejny organizuj… w Mszanie Dolnej seanse filmowe na ›wieżym powietrzu. Można powiedzie‡, że Kino Letnie sta‚o si™ tutejsz… tradycj… – wpisa‚o si™ na sta‚e w kalendarz imprez odbywaj…cych si™ w naszym Mie›cie. W tym roku zapraszamy już na 4. Edycj™ lamowego przedsi™wzi™cia, która jak poprzednie spotkania z filmem – polskim oraz ›wiatowym, jest jednym z g‚ównych punktów dzia‚alno›ci Stowarzyszenia. Bo LAMY kochaj… Kino!

   

  Poprzednie ods‚ony Kina Letniego cieszy‚y si™ zawsze ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wobec inicjatywy, jakiej podj™‚a si™ LAMA. Frekwencja godna gali oscarowej! Wakacyjne seanse maj… nawet swoich sta‚ych widzów, którzy swoim g‚osem wp‚ywaj… na repertuar Kina. I tym razem nie zabraknie filmów pomy›lanych specjalnie pod życzenia publiczno›ci. Przed nami cykl sk‚adaj…cy si™ z 5 projekcji – filmów lekkich i poważnych, znanych i mniej znanych, autorów polskich i twórców z szerokiego ›wiata.

   

  Miejsce, niezmiennie to samo – rozleg‚e ‚…ki parafialne, mieszcz…ce si™ w samym centrum Mszany, ch™tnie ugoszcz… widzów spragnionych kontaktu z X Muz…. Ekran kinowy – jak co roku – stanowi tylna ›ciana Kina Lubo„, na której przyjdzie nam ›ledzi‡ losy filmowych bohaterów. Zapraszamy do wspólnych wakacyjnych podróży w magiczne ›wiaty srebrnego ekranu!

   

  Autor: Lama Wizard

  Poprzednia wiadomość
  TytułDataSeen
  Kino Letnie 20122012-08-03 | 23:4285127
  Warsztaty FOTO 20112011-09-30 | 22:0217036
  Kino Letnie 20112011-07-30 | 13:0711432
  Warsztaty FOTO2010-09-10 | 00:0618953
  Vicky Cristina Barcelona2010-07-23 | 00:0714093
  Vinci2010-07-07 | 00:0410821
  News feed: RSS feed